10.04.2014 tarih ve 29115 sayı numaralı Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ile  21.09.2016 tarih ve 29834 sayı numaralı Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında sanayi kuruluşlarının faaliyet, kapasite bakımından değerlendirmesi yapılarak kapsamı belirlenir.

Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılır.

ÇEVRE İZİNLERİ
 1. Hava Emisyonu
 2. Atıksu Deşarjı
 3. Çevresel Gürültü
 4. Derin Deniz Deşarjı
ÇEVRE LİSANSLARI
 1. Geri Kazanım

– Tehlikeli Atık

– Tehlikesiz Atık

– Atık Yağ

– Bitkisel Atık Yağ

– Atık Pil ve Akümülatörler

– Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL)

– Ambalaj Atığı

 

2.  Bertaraf

– Atık Yakma ve Birlikte Yakma

– İleri Termal İşlem Tesisleri (Piroliz, Gazlaştırma)

– Düzenli Depolama

 

3.   Ara Depolama

– Atık Ara Depolama Tesisi

 

4.  İşleme

– Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

– Tıbbi Atık Sterilizasyon

– Gemi Geri Dönüşüm Tesisi

– Atıktan Üretilmiş Yakıt Hazırlama Tesisi (ATY)

– Tanker Temizleme

– Hurda Metal / Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme (ÖTA)

– Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama (ÖTA)

– Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme

– Atık Kabul Tesisi

 

5.  Arındırma

– PCB Arındırma

ÖZEL FAALİYET BELGELERİ

1. Motor Yağı Değişim Noktası- Moyden

2. Atık Getirme Merkezi -AGM

3. Elektrikli ve Elektronik Atık Aktarma Merkezi- EEA

4. Atık Akümülatör Geçici Depolama- GDA

5. Bitkisel Atık Yağ Geçici Depolama- GDB 

6. Ömrünü Tamamlamış Lastik Geçici Depolama- GDL

ATIK YÖNETİMİ

1 Endüstriyel Atık Yönetim Planı

2 Ambalaj Atıkları Yönetim Planı

3 Sıfır Atık Yönetim Planı

4 Maden Atıkları Yönetim Planı

5 Tehlikeli Atık Taşıma Araç Lisansı

6 Atık Yönetimi Eğitimi

7 Depozito Uygulama Planı

 

BİLDİRİM VE BEYANLAR (Çevre Bilgi Sistemi)
 1. Piyasaya Sürülen Ambalaj Bildirim ve Belgelendirilmesi
 2. Atık Yönetim Uygulaması (Atık Beyan Sistemi (TABS) / MoTAT / Kütle Denge Sistemi (KDS))
 3. Ambalaj Bilgi Sistemi Bildirimleri
 4. Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi Bildirimleri
 5. Atıksu Arıtma Tesisi Bilgi Sistemi (AAT)
 6. PCB Envanteri (PCB)
 7. Gemi Atık Takip Sistemi (GATS)
 8. Ozon Tabakasını İncelten Maddeler (OTİM)
 9. Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ÖTA)
 10.  Kimyasal Madde Envanter Bildirim Sistemi
 11. Güvenlik Bilgi Formu Bildirim Sistemi
 12. BEKRA Bildirim Sistemi (Eski SEVESO)
 13. Kimyasal Kayıt Sistemi
 14. EEE ve AEEE Bilgi Sistemi
 15. Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES)
TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA VE AYIRMA BELGESİ

17.06.2011 tarihli ve 27967 resmi gazete sayılı Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği Kapsamında tehlikesiz atıkların toplanması ve ayrıştırılması konusunda faaliyet gösteren tesislere Tehlikesiz Atıklar Toplama ve Ayırma Belgesi alınır. Bu bağlamda tesislerde fiziksel şartlar ve ilgili dökümanların oluşturulması sağlanır.02.04.2015 Tarihli 29314 Resmi Gazete Sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliğinden ihtiyaç duyulan atık kodları belirlenir. Metal atık toplayacak tesisler için radyasyon ölçüm cihazı temin edilir ve Radyasyon Ölçüm Cihazı kullanacak personellerin eğitim alması sağlanır.

AYLIK DEĞERLENDİRME TUTANAKLARI, İÇ TETKİKLER VE EĞİTİMLER

Çevre danışmanlık hizmeti verilen işletmelere Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek kapsamına göre aylık bir veya iki defa aylık değerlendirme tutanağı düzenlenir. Aylık değerlendirme tutanaklarına tesiste yapılan incelemeler sonucunda bilgi, görüş ve öneriler aktarılır.

En az yılda bir iç tetkik yapılarak rapor sunulur. İç tetkiklerde tesislerin Çevre Mevzuatı kapsamında yer alan bütün sorumlulukları açısından değerlendirmesi yapılarak durum analizi yapılır.  Yapılan iç tetkikler rapor halinde işletme yetkililerine sunulur.

Çevre danışmanlık hizmeti verilen işletmelerde istihdam edilen personellere yılda en az 1 defa olmak kaydıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlemiş olduğu konular üzerinden eğitimler verilerek çalışanların bilinçlendirilmesi sağlanır.

SIFIR ATIK DANIŞMANLIĞI

Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü olanlar ile sistemi gönüllü olarak kurmak isteyenler, sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesinin sağlanması için danışmanlık hizmeti alabilirler. EK-4 doğrultusunda Bakanlıkça belirlenen puanlama kriterleri kapsamında platin belge almak isteyenlerin danışmanlık hizmetini almaları zorunludur. Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında danışmanlık hizmeti verilmesine ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda ilgili hükümde de belirtildiği üzere danışmanlık hizmeti verilmesine ilişkin esaslar daha sonra Bakanlıkça ayrıca belirlenecek olup, esaslar belirleninceye kadar bu amaçlarla hizmet veren danışmanlık firmaları ile çalışılmasında engel bulunmamaktadır.

GEKAP DANIŞMANLIĞI

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) 2871 Sayılı Çevre Kanunu’nun sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda belirli ürün ve eşyaların, yurt içinde piyasaya arz edilmesi sonucunda, poşetler için satış noktalarında, 

diğer ürünler için ise piyasaya süren/ithalatçılardan belirli bir tutarda geri kazanım katılım payının tahsil edilmesine yönelik mükelleflerden alınacak olan mali bir yükümlülüktür.

Birçok şirketin faaliyetlerini yürütmesi sırasında kullanılan ürünler ile ilgili olarak Geri Kazanım Katılım Payına ilişkin sorumlulukları bulunmaktadır.  Şirketler Geri Kazanım Katılım Payı kapsam dahilinde olabilecek eşyaları analiz etmeli, yükümlülüklerini belirlemeli, söz konusu eşyalara yönelik gerekli bildirim, beyan ve ödemelerini yükümlülükleri çerçevesinde zamanında yerine getirmelidirler.

Söz konusu yükümlülükleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz: 

• Ürünlerin ithalatının gerçekleştirilmesi veya piyasaya arz edilmesi nedeniyle ortaya çıkan «GEKAP kapsamı ürünlerin belirlenmesi, beyanname verilmesi ve ilgili tutarın ödenmesi yükümlülüğü»

• GEKAP mevzuatı uyarınca belirlenen* ürün ve eşyaların kayıt altına alınması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılması gerekebilecek olası “bildirim yükümlülüğü”

• GEKAP kapsamında yapılmış olan işlemlerin ve bu işlemlere yönelik kayıtların «en az beş yıl muhafaza edilmesi yükümlülüğü»

Bu kapsamda, KPMG Türkiye olarak sizlere aşağıdaki başlıklarda yardımcı olabiliriz: 

Ürün Analizi Destek Hizmeti: Gerek Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na sunulacak beyanname gerekse Çevre Bakanlığı’na yapılacak bildirimler için her şirketin eşyalarının ilgili liste kapsamına girip girmediğinin analizini yapması gerekmektedir. Bu kapsamdaki çalışmalarımız, firmanızın ilgili birimleri ile bir araya gelerek ürün standardizasyonu ve kategori çalışmaları yapılmasını içeriyor.

GEKAP Beyannamesi Destek Hizmeti: Şirketlerin kimi ürünleri için yalnızca beyan kimi ürünler için ise beyan ve ödeme yükümlülüğü doğmuştur. Şirketin beyanname yükümlülüğünü yerine getirmesi sırasında aylık danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

GEKAP Eğitim Hizmeti: Şirket personeli için şirketin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda GEKAP mevzuatı baz alınarak eğitim hizmeti vermekteyiz.

GEKAP Süreç Denetimi Hizmeti: Şirketinizin GEKAP mevzuatı kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak geriye dönük kontrollerle süreç uyum destek hizmeti sunmaktayız.

İŞYERİ AÇMA ÇALIŞMA RUHSATI (GSMR)

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, konuda yetkilendirilmiş idari birimler tarafından, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında bulunan işyerlerinin açılarak, çalışma yapması için verilen izindir. Bir işyeri, yetkili idarelerden, usulünce alınan ruhsat olmadan açılamaz ve çalıştırılamaz.

İTHALAT / İHRACAT İZİNLERİ

Atık İthalatı.

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi.

Metal Hurda İthalatı.

Pil ve Akümülatörlerin İthalatı.

Transit Geçiş

İhracat 

Tehlikeli Atık İhracatı.

Tehlikesiz Atık İhracatı.

YERALTI SUYU ARAMA VE KULLANMA BELGESİ (KUYU RUHSATI)

Arazinizde resmi bir kurumun (DSİ) izni ile belirtilen ihtiyacınıza yönelik olarak yeraltı suyu arayacağınızı ifade eden belgedir. Kuyu planlama aşamasında, kuyu açılmadan önce alınması gereken izindir.

GÖRÜŞME BAŞLAT
MERHABA
HOŞGELDİNİZ