ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME NEDİR?

ÇED NEDİR?

.

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında yer alan projeler için;

.

Çevresel etki değerlendirmesi     – OLUMLU

.

Çevresel etki değerlendirmesi    – GEREKLİ DEĞİLDİR

.

Çevresel etki değerlendirmesi    – KAPSAM DIŞI/MUAF

.

Kararı alınması akabinde yatırıma başlanabilir.

.

ÇED Yönetmeliği’ne tabi sektörler;

.

Atık, Kimya, Maden, Sanayi, Tarım, Gıda, Hayvancılık, Enerji, Su, Turizm, Konut, Ulaşım, Kıyı olarak gruplandırılmaktadır.

.

Onay alınmadan başlanan projeler için, proje bedelinin % 2 kadar ceza uygulanır. Ayrıca olumlu karar alınıncaya kadar faaliyet durdurulur.

Bu raporlar ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yeterlik Belgesi almış kuruluşlar tarafından hazırlanabilmektedir.

.

ÇED Yönetmeliği’nin;

.

Ek-1 Listesinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporu,

Ek-2 Listesinde yer alan faaliyetler için Proje Tanıtım Dosyası hazırlanır.

Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan maddelerin eşik değeri altında olan veya bu listelerde yer almayan faaliyetler için ÇED Kapsam Dışı başvurusu yapılarak muafiyet alınır.

 
PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Planlanan faaliyetin ÇED Yönetmeliği kapsamında olup olmadığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Ek-1 ve Ek-2 Listeleri doğrultusunda Bakanlık/Valilik tarafından belirlenir.

Kapsam belirlemek için ÇED Firmaları/Yatırımcı tarafından Proje Özeti hazırlanarak Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulur ve Valilik tarafından projeye ilişkin muafiyet verilir ya da faaliyetin türüne göre Proje Tanıtım Dosyası ya da ÇED Raporu hazırlanması yatırımcıdan istenebilir.

PROJE TANITIM DOSYASI (PTD) HAZIRLANMASI

PROJE TANITIM DOSYASI (PTD) HAZIRLANMASI

ÇED Yönetmeliği’nin Ek-2 Listesine Tabi Projeler için Seçme-Eleme Kriterleri uygulanır.

Çevresel Etki Değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla ÇED Firmaları tarafından hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulur..

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucu projeye ait ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Gereklidir kararı verilir.

ÇED DEĞERLENDİRME RAPORLARININ HAZIRLANMASI

ÇED DEĞERLENDİRME RAPORLARININ HAZIRLANMASI

ÇED Yönetmeliği’nin Ek-1 Listesine Tabi Projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulanır.

ÇED firmaları, ÇED Genel Formatı esas alınarak hazırlanan ÇED Başvuru Dosyasını Bakanlığa sunar.

Bakanlık tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Bakanlık yetkilileri, proje sahibi ve ÇED firmalarından oluşan bir komisyon kurulur.

Proje ile ilgili olarak başvurunun yapıldığını, ÇED sürecinin başladığını, ÇED Başvuru Dosyasının halkın görüşüne açıldığını ve ÇED süreci tamamlanana kadar projeye ilişkin görüş ve önerilerin Valiliğe veya Bakanlığa verilebileceği Bakanlık ve Valilik tarafından anons, askıda ilan, internet vb. şekilde halka duyurulur.

Bakanlık, Halkın Katılımı toplantısı ve kapsam belirleme için görüş verme tarihini belirten bir yazıyı ve hazırlanan ÇED Başvuru Dosyasını komisyon üyelerine gönderir.

Halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere; projeden en çok etkilenmesi beklenen bir yerde Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenir. Toplantı yeri, tarihi ve konusu bir ulusal bir de yerel gazetede 10 takvim günü öncesinden yayınlatılır.

Komisyon üyesi kurum/kuruluşların ve halkın görüş ve önerileri doğrultusunda Bakanlıkça ÇED Raporu Özel Formatı hazırlanır. Format, faaliyet sahibi tarafından format bedeli yatırıldıktan sonra ÇED firmalarına tebliğ edilir.

ÇED Firmaları tarafından hazırlanan ÇED Raporu Bakanlığa sunulur.

Hazırlanan ÇED Raporu doğrultusunda, komisyon üyelerinin katılımıyla Bakanlıkça İnceleme Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilir.

Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED Raporu, halkın görüş ve önerilerini almak üzere Bakanlık ve/veya Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığıyla 10 iş günü görüşe açılır.

Bakanlık, ÇED Olumlu ya da ÇED Olumsuz kararını komisyon üyelerine bildirir ve  halka duyurur.

 

Detaylı bilgilendirme  için bizimle iletişime geçin!

 

GÖRÜŞME BAŞLAT
MERHABA
HOŞGELDİNİZ