10.04.2014 tarih ve 29115 sayı numaralı Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ile  21.09.2016 tarih ve 29834 sayı numaralı Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında sanayi kuruluşlarının faaliyet, kapasite bakımından değerlendirmesi yapılarak kapsamı belirlenir.

Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılır.

ORMAN İZİNLERİ KAPSAMI

Orman izni, Orman Kanunu içinde yer alan 6831 nolu yasanın 16, 17 ve 18. Maddelerine dayanarak, ön izin ve kesin izin için gerekli olan belgelerin tamamlanması sonucu, bu belgelerin gerektirdiği bedelle ile birlikte verilecek olan izindir. Alınacak izin makamlar tarafından değerlendirilirken, izin alınacak bölgenin uygunluğu tespit edilir. Daha sonrasında izin için kamuya fayda şartı aranır. Bütün bu şartlara uygunluk tespiti yapıldığında;

– Yol, viyadük, köprü, tünel, havaalanı ve demiryolu gibi tesislere

– Su deposu, su hattı, jeotermal kaynak arama gibi tesislere

– Baz istasyonları, telefon hattı, ölçüm merkezi, verici istasyonu gibi tesislere

– Belgeli doğalgaz arama, belgeli petrol arama gibi tesislere

– Güvenli patlayıcı madde merkezi, güvenlik ve savunma merkezi gibi tesislere

– Atık su merkezi, doğalgaz boru hattı gibi tesislere

– Hastane, sağlık merkezi gibi tesislere

– Baraj, gölet gibi tesislere

– Spor sahası, kapalı spor salonu, dini eğitim gibi tesislere

Yapılacak olan gerekli başvurular ile orman izni alınabilir.

Başvuru dosyası için, Orman Mühendisleri Odası içinde yer alan Orman Büroları ve Şirketleri tarafından hazırlanan dosya teslim alınabilir. Dosya içerisinde; ÇED belgeleri, Ağaç rövele çizelgesi, koordinat özet çizelgesi, 1/25.000 ölçeğe uygun memleket haritası, 1/25.000 ölçeğe uygun amenajman haritası, 1/5.000 ölçeğe uygun durum planı, 1/10.000 ölçeğe uygun kadastro haritası bulunur. İstenen bu standart belgeler dışında, kurulacak olan tesis ile alakası bulunan bazı ek belgeler ve ruhsatlar istenebilmektedir. Örneğin; define arama izni için define arama ruhsatı talep edilir. Balık üretimi yapılacak olan bir tesis için ise; Gıda, Tarım a fake rolex ve Hayvancılık Bakanlığı’nın onaylamış olduğu fizibilite raporu istenir. Gerekli belgeler ve ruhsatlar toplanıldığı zaman Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapılabilir. Başvurular ilk olarak dosyalar üzerinden incelemeye alınır, eksik bulunan bir belge yahut evrak tespit edilirse, 10 iş günü gibi bir süre zarfında başvuru sahibine durum iletilir. Bu süreçte başvuru herhangi bir değerlendirmeye alınmaz. Evraklar tamamlanıp teslim edildiğinde, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Orman İşletme Müdürlüğü’ne bir yazı gönderilir. Kurulacak olan heyet, talep edilen bölge için incelemelerde bulunmak için toplanır. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, talebin devlet ormanlarına dâhil olup olmadığı tespit edilir ve duruma göre ön izin veya kesin izin emri çıkarılır. Ön izin durumunda, bir kere alınacak şekilde ön izin bedeli alınır. Ön izin süresi boyunca hiçbir inşaat çalışmasına izin verilmez.  Kesin izin durumda ise, kesin izin zamanı en fazla 49 yıl olarak belirlenir. Ağaçlandırma, arazi izin, orman köylüleri kalkındırma geliri, erozyon kontrolü geliri gibi bedeller alınır. Orman izni rolex replica watches verildiği andan itibaren 3 ay içinde bu bedellerin, teminatın ve taahhüt senedinin verilmesi gerekmektedir.

Orman İzinleri Kapsamında;

– Hidroelektrik Santrali Orman İzni

–  Mikro HES Orman İzni

– Rüzgar Enerjisi Orman İzni

– Güneş Enerjisi Orman İzni

– Gsm Baz İstasyonu Orman İzni

– Jeotermal Enerji Santrali Orman İzni

Maden İzinleri Kapsamında;

– Maden Arama İzni

– Maden Alt Yapı İzni

– Maden Rehabilitasyon İzni

17. Madde İzinleri Kapsamında;

– Balık Üretim Tesisi Orman İzni

– Define Arama Orman İzni

– Enerji Nakil Hattı Orman İzni

– Fiber Optik Hattı Orman İzni

– Petrol ve Doğalgaz Arama Orman İzni

– Su İsale Hattı Orman İzni

– Tesis ve Yol Orman İzni

– Teknik Rapor

 
MADEN İZİNLERİ KAPSAMI
  1. Geri Kazanım

– Tehlikeli Atık

– Tehlikesiz Atık

– Atık Yağ

– Bitkisel Atık Yağ

– Atık Pil ve Akümülatörler

– Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL)

– Ambalaj Atığı

 

2.  Bertaraf

– Atık Yakma ve Birlikte Yakma

– İleri Termal İşlem Tesisleri (Piroliz, Gazlaştırma)

– Düzenli Depolama

 

3.   Ara Depolama

– Atık Ara Depolama Tesisi

 

4.  İşleme

– Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

– Tıbbi Atık Sterilizasyon

– Gemi Geri Dönüşüm Tesisi

– Atıktan Üretilmiş Yakıt Hazırlama Tesisi (ATY)

– Tanker Temizleme

– Hurda Metal / Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme (ÖTA)

– Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama (ÖTA)

– Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme

– Atık Kabul Tesisi

 

5.  Arındırma

– PCB Arındırma

17. MADDE İZİNLERİ KAPSAMI

.02.04.2015 Tarihli 29314 Resmi Gazete Sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliğinde “Çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları içeren plan” olarak tanımlanan atık yönetim planları, sanayi kuruluşlarına oluşturulması gereken atık sahaları hakkında bilgi verilerek atık sahasının inşa edilmesi, işletmelerde oluşan atıkların yönetmeliğe uygun atık kodlarının ve bertaraf şekillerinin belirlenmesi, atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı firmalara gönderilmeleri ile ilgili dökümanların tamamlanmasının ardından atık yönetim planı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne onaya sunulur.